Pravidla spotřebitelské soutěže „Průzkum mezi studenty 2018“

 

 

I. Organizátor

Organizátorem spotřebitelské soutěže „Průzkum mezi studenty 2018“ (dále jen „Soutěž“) je společnost TechHunt, s.r.o., se sídlem Jakoubka ze Stříbra 781/44, 779 00 Olomouc, IČ: 04661389, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 64670 (dále jen „Organizátor“). Organizátor jako provozovatel Soutěže zajišťuje veškeré činnosti související se zajištěním řádného průběhu Soutěže. Organizátor je zároveň zpracovatelem osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a dále ve smyslu Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů 2016/679 (dále jen „GDPR“).

 

II. Soutěž

Soutěž, kterou pořádá Organizátor, a která je upravena těmito podmínkami, se nazývá „Průzkum mezi studenty 2018“ („Soutěž“).

 

III. Doba a místo trvání Soutěže

Soutěž probíhá od 21. 5. 2018 do 31. 8. 2018, www.TechHunt.cz.

 

IV. Podmínky účasti v soutěži

 1. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba, která má doručovací adresu / trvalé bydliště na území České republiky a splní všechny podmínky soutěže (dále jen „Soutěžící“). Účastník mladší 18 let se může zúčastnit soutěže pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Organizátora, ani jejich rodinní příslušníci.

 2. Pokud se Organizátor domnívá, že Soutěžící nesplňuje podmínky účasti v Soutěži, či že porušuje pravidla Soutěže, je oprávněn Soutěžícího ze Soutěže vyřadit. Takové rozhodnutí je výhradně na uvážení Organizátora a nezakládá jakékoliv nároky na straně vyřazeného Soutěžícího. Organizátor není povinen své rozhodnutí o vyřazení vyřazenému Soutěžícímu oznamovat ani doručovat.

 3. Soutěžící může být výhercem, pouze pokud řádně splní všechny podmínky této Soutěže a splní kritéria pro výherce („Výherce“).

 

V. Pravidla Soutěže

 1. Do soutěže se Účastník zapojí na základě vyplněného on-line dotazníku – dotazník bude mít vyplněna všechna pole, bude udělen souhlas se zpracováním osobních údajů a bude potvrzen v e-mailu, který bude v dotazníku uveden.

 2. Okamžikem vyplnění dotazníku, sdělením údajů a potvrzení (opt-in) emailu se osoba stává Soutěžícím.

 3. Soutěžící, jejichž odpovědi budou obsahovat vulgární či urážlivé výrazy, budou Organizátorem ze Soutěže vyřazeni.

 4. Do soutěže budou zařazeni všichni Soutěžící, kteří splní pravidla soutěže. Soutěžící bude ze soutěže vyloučen v případě, že Organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření, že jedná v rozporu s pravidly soutěže a/ nebo dobrými mravy (např. podvodné nebo nekalé jednání) a/ nebo nesoutěží v duchu fair play. Do soutěže nebude zařazen nebo z ní může být vyloučen také soutěžící, který neuvede všechny požadované údaje nebo je uvede nepravdivě, nesprávně či nečitelně. V případě vyloučení soutěžícího ze soutěže z jakéhokoliv důvodu jeho nárok na výhru zaniká. V případě, že se takový soutěžící stane i přes uvedené skutečnosti výhercem v soutěži, nemá nárok na výhru, výhra mu nebude předána.

 5. Organizátor je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli soutěžícího ze soutěže v případě, že zjistí nebo bude mít oprávněné podezření, že soutěžící jedná v rozporu s pravidly soutěže, nebo dobrými mravy (např. podvodné nebo nekalé jednání), nebo nesoutěží v duchu fair play, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout.

 6. Soutěžící, který nevyplní platnou e-mailovou adresu, bude Organizátorem ze Soutěže vyřazen.

 7. Soutěže se Soutěžící může zúčastnit pouze jedenkrát.

 8. Organizátor si vyhrazuje právo pozastavit soutěž, pokud vznikne důvodné podezření, že došlo k podvodu nebo trestnému činu, který znemožňuje konání soutěže. Pokud se takové podezření potvrdí, vyhrazuje si Organizátor právo spotřebitelskou soutěž ukončit.

 9. Případné námitky k průběhu soutěže lze zaslat Organizátorovi písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Organizátora o námitce je konečné.

 10. Organizátor není odpovědný za jakoukoli škodu či újmu, kterou soutěžící případně utrpí svou účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výhry.

 11. Tato pravidla jsou jediným veřejným dokumentem, který upravuje vztah Organizátora ve vztahu ke spotřebitelům.

 12. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže, a to i v době jejího průběhu, změnit dobu jejího trvání, tj. zejména soutěž v jejím průběhu přerušit či předčasně ukončit, pokud bude změna pravidel nutná nebo bude konání soutěže znemožněno nebo ztíženo z důvodu vyšší moci včetně jakýchkoliv důvodů mimo sféru vlivu organizátora. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Organizátor.

 

VI. Výhra, podmínky získání věcné ceny

 1. Po skončení Soutěže Organizátor provede slosování ze všech Soutěžících, vylosuje výherce, který získá věcnou cenu („Výherce“).

 2. Účastník může v Soutěži získat tuto výhru: Apple Watch („Věcná cena“)

 3. Výherce kontaktuje Organizátor prostřednictvím e-mailu, který Soutěžící zadal při vstupu do Soutěže, nejpozději do 10 pracovních dnů od ukončení Soutěže.

 4. Aby mohl Výherce obdržet Výhru, musí Organizátorovi doručit své kontaktní údaje (jméno, příjmení, doručovací adresa), nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení e-mailu od Organizátora dle čl. VI., odst. 4 těchto pravidel. Pokud Výherce tyto údaje Organizátorovi nesdělí, propadá Výhra Organizátorovi.

 5. Výhra bude Výherci předána nejpozději do 30 dnů od ukončení Soutěže a bude Výherci osobně předána nebo zaslána na domluvenou adresu. Způsob doručení určí Organizátor.

 

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Soutěžící uděluje přihlášením se do soutěže organizátorovi souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem předání výhry, řešení otázek souvisejících s účastí v soutěži, pro marketingové a propagační účely a za účelem nabízení produktů a služeb, a to na dobu 7 let od prvního přihlášení. Prvním přihlášením je myšleno potvrzení správnosti emailové adresy Účastníka. Souhlas uděluje soutěžící podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, adresa bydliště a další údaje poskytnuté při registraci nebo zadané v průběhu soutěže. Poskytnutí údajů je podmínkou účasti v soutěži. Správcem osobních údajů je Organizátor.

 2. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly po dobu 7 let zpracovávány v rozsahu a k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených vyhlašovatelem. Osobní údaje mohou být předány třetím osobám v souvislosti s udělením, zasíláním nebo předáním výher a dalším subjektům podílejících se na předání nebo dopravě výher v soutěži.

 3. Soutěžící bere na vědomí, že má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být zapomenut, právo podat námitku proti zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož i další práva stanovená v GDPR jako například žádat na správci vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování údajů je v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo se zákonem nebo žádat o odstranění závadného stavu.

 4. Soutěžící přihlášením do soutěže uděluje Organizátorovi souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 7 let ode dne začátku soutěže. Tento souhlas je Soutěžící oprávněn kdykoliv odvolat zasláním e-mailové zprávy na e-mailovou adresu Organizátora info@techhunt.cz s uvedením slova „Nezasílat“ v předmětu zprávy nebo kliknutím na hyperlinkový odkaz uvedený v textu obchodního sdělení.

 5. Účastí v soutěži uděluje Soutěžící Organizátorovi souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení, obce, v níž má bydliště, a dále souhlas s uveřejněním své fotografie v soutěži, ve sdělovacích prostředcích, na webových stránkách, facebookový stránkách, pokud užití souvisí s touto soutěží.

 6. Účastník bere na vědomí, že Organizátor bude předávat informace vyplývající z Soutěžícího odpovědí, které budou anonymizovány.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Organizátor si vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, porušení právního řádu České republiky, jednání které je v rozporu s dobrými mravy nebo které je dle posouzení vyhlašovatele způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy, porušování pravidel fair play, nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího jako je např. manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže. Rozhodnutí podle tohoto článku je vyhlašovatel oprávněn učinit kdykoliv v průběhu soutěže, a to až do okamžiku předání výher.

 2. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy Organizátora.

 3. Výhry v Soutěži nejsou soudně vymahatelné, na Výhru nevzniká právní nárok a není možno místo ní požadovat jiné plnění.

 4. Případné zdanění Výher se řídí platnými právními předpisy. Výherce bere na vědomí, že obdržení výhry může podléhat daňové či obdobné povinnosti a zavazuje se takové povinnost řádně splnit.

 5. Soutěžící není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Organizátora své postavení Soutěžícího v Soutěži, jakkoliv převádět na třetí osobu či tímto, jakkoliv jinak disponovat.

 6. Tyto podmínky Soutěže jsou platné a účinné od 21. 5. 2018 do konce Soutěže.

© 2015 - 2018 TechHunt